บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด AVAUTIS ได้รางวัล Best Practices BCG ประจำปี 2564

AVAUTIS ได้รับรางวัล Best Practices BCG 2564
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ในการส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้ก้าวไกล มั่งคั่ง และมั่นคงต่อไป
Cr : https://mgronline.com/smes/detail/9640000097591

สอบถามเพิ่มเติม ด้วย Line @avautis หรือ สแกน QR-code ด้านล่าง

ขอบพระคุณที่มอบลมหายใจให้เด็กพิเศษ

Scroll to Top