สนับสนุนโดย จังหวัดพังงา และ พมจ.พังงา

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา

นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
นายไวย โกมลตรี. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา

ายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
นายไวย โกมลตรี. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา
Scroll to Top