AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Special Children Social Enterprise

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

Good Product Good Society

AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)
.....จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษใน จ.พังงา ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2553 จัดตั้ง “ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพังงา” เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน แลกเปลี่ยนการดูแล และพัฒนาเด็กพิเศษ เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม ปัจจุบัน เด็กพิเศษเข้าสู่วัยทำงาน แต่เด็กพิเศษส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตังเอง หากไม่มีผู้ปกครองคอยช่วยในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเด็กพิเศษยังต้องการสภาวะแวดล้อมที่เข้าใจปลอดภัย ด้วยต้นทุนในตัวของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน(หรือระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน) เขาต้องการการดูเป็นพิเศษ ทั้งความรัก ความเข้าใจ กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษจึงรวมตัวกัน สร้างงานทีผู้ปกครอง สามารถทำงานร่วมกันกับเด็กพิเศษ จูงมือไปด้วยกันด้วยความรักและเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นการพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเอง ถึงวันที่ผู้ปกครองจากไปเด็กพิเศษก็ไปต่อได้สภาวะแวดล้อมที่เข้าใจ ปลอดภัย สำหรับเด็กพิเศษ ภายใต้
Brand "AVAUTIS"
กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):
-ก่อนวัยทำงาน เราจะพัฒนาเด็กพิเศษให้เขาดูแลตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
-เด็กพิเศษในวัยทำงาน หรือมีความพร้อมในการทำงาน โดยเด็กพิเศษทำงานด้วยกันกับผู้ปกครอง ดูแลกันและกัน พร้อมกับพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะ และความเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อวันหนึ่งที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้(เช่นป่วย หรือเสียชีวิต) เด็กพิเศษสามารถไปต่อได้ ใน AVAUTIS Community
ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):
เด็กพิเศษมีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระต่อรัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม
ใน Concept
"สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ"

Brand Passion

ต้องการสร้างธุรกิจให้เด็กพิเศษมีงานทำเพื่อดูแลตัวเองและเพื่อน

Brand Positioning

สร้างธุรกิจสำหรับเด็กพิเศษร่วมกันเป็นเจ้าของ

Brand Promise

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Business Description

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Personal Care ที่เด็กพิเศษมีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัท สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เด็กพิเศษดูแลตัวเองและเพื่อนๆได้

Brand Attributes

1.เสียสละ 2.นวัตกรรม (Innovation) 3.สานสัมพันธ์ (Partnership)
4.ความรู้ (Knowledge)

เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมผู้สนับสนุน

รางวัลและเกียรติบัตรขององค์กร

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

AVAUTIS FACIAL CREAM

AVAUTIS FACIAL Serum

AVAUTIS ULTRA CREAM

ALCOHOL GEL PLUS 75%

AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS HANDCEAM

ขอบพระคุณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ท่าน ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความปลอดภัย ทักษะ ขั้นตอนการผลิต และ สูตรแม่บท ผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว เพื่อพัฒนาสมุนไพรสู่ความเป็นเลิศ

สนับสนุนโดย

Scroll to Top