AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Special Children Social Enterprise

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

Good Product Good Society

AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)
บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จะพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ โดยผู้ปกครองและเด็กพิเศษทำงานและดำรงชีวิตไปด้วยกัน เราจะเป็น “Role Models” ให้กลุ่มเด็กพิเศษอีก 76 จังหวัด มีกิจการเป็นของตนเอง สร้างอนาคตของตนเอง ในแนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อความมั่นคงในชีวิต เด็กพิเศษมีที่อยู่ มีที่กิน มีที่ทำงาน พึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดภาระต่อภาครัฐและสร้างประโยชน์แก่สังคม

Brand Passion

ต้องการสร้างธุรกิจให้เด็กพิเศษมีงานทำเพื่อดูแลตัวเองและเพื่อน

Brand Positioning

สร้างธุรกิจสำหรับเด็กพิเศษร่วมกันเป็นเจ้าของ

Brand Promise

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Business Description

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Personal Care ที่เด็กพิเศษมีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัท สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เด็กพิเศษดูแลตัวเองและเพื่อนๆได้

Brand Attributes

1.เสียสละ 2.นวัตกรรม (Innovation) 3.สานสัมพันธ์ (Partnership)
4.ความรู้ (Knowledge)

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมผู้สนับสนุน

รางวัลและเกียรติบัตรขององค์กร

สินค้าคุณภาพของเรา (Product Quality)

AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS HANDCEAM

ขอบพระคุณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ท่าน ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความปลอดภัย ทักษะ ขั้นตอนการผลิต และ สูตรแม่บท ผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว เพื่อพัฒนาสมุนไพรสู่ความเป็นเลิศ

ผู้สนับสนุนเงินทุน ความรู้ และการใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ

สนับสนุน
โดย

140px-RMUTTLOGO
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2
logo1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Scroll to Top