ภารกิจหลัก

ข้อมูลองค์กร

ใบรับรองมาตรฐานองค์กร ระดับดี ปี 2558

ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2558

ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารานะประโยชน์ ปี 2559

ใบรับรองมาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561

สินค้าคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดพังงา (Provincial Stat OTOP : PSO)

ภารกิจหลัก ปรับพฤติกรรมเด็กและอื่นๆ แนะนำแนวทางการดูแลและกำลังใจให้ผู้ปกครอง

Scroll to Top