สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สนับสนุนเงินทุน ความรู้ และการใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายจุติ ไกรฤกษ์
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดี
นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดี
นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดี
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา

Scroll to Top