ผู้สนับสนุน

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม”

กัมปนาท มหันต์

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ” จากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ นายกัมปนาท มหันต์ ได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ ทําเนียบรัฐบาล   ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

สนับสนุนโดย กระทรวงพาณิชย์

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกัมปนาท มหันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สนับสนุนเงินทุน ความรู้ และการใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สนับสนุนสูตรแม่บท การผลิตเครื่องสําอาง โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ท่าน ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความปลอดภัย ทักษะ ขั้นตอนการผลิต และ สูตรแม่บท ผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว เพื่อพัฒนาสมุนไพรสู่ความเป็นเลิศ ให้กับ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Scroll to Top